W latach 1944-1962 władze PRL wydały szereg aktów prawnych (ustaw, dekretów i rozporządzeń) na podstawie których prywatni właściciele zostali pozbawieni swojej własności. Wydane akty nacjonalizacyjne dotyczyły przede wszystkim:

 

  • gruntów warszawskich przejętych na podstawie dekretu z o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Konieczność odebrania właścicielom prawa własności ich nieruchomości tłumaczono potrzebą sprawniejszej odbudowy leżącej w gruzach Warszawy.
  • przemysłu przejętego w oparciu o dekrety: o majątkach opuszczonych i poniemieckich, o przymusowym zarządzie państwowym oraz ustawy: o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym, o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Na tej podstawie przejmowane były zakłady przemysłowe, fabryki, banki, przedsiębiorstwa.

  • nieruchomości ziemskich przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na jego mocy państwo przejęło duże majątki ziemskie wraz z przynależnym mieniem ruchomym i przedsiębiorstwami przemysłu rolnego. Przejęcie uzasadniano koniecznością poprawy wykorzystania i użyteczności ziemi dla dobra ogółu.

 

 

 

Ze względu na bezprawność wyżej wymienionych aktów nacjonalizacyjnych istnieje obecnie możliwość wystąpienia przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych z powództwem o naprawienie skutków wywłaszczenia lub też wznawiania postępowań administracyjnych. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego bezprawna decyzja administracyjna może zostać uchylona lub uznana za wydaną w sposób niezgodny z prawem. W każdym z tych przypadków były właściciel lub jego spadkobiercy mają możliwość odzyskania odebranego mienia w naturze lub uzyskania stosownego odszkodowania.

Nasza kancelaria prowadzi zarówno sprawy mające na celu odzyskanie mienia utraconego wskutek wywłaszczenia, a w sytuacji kiedy nie ma takiej możliwości (np. gdy Skarb Państwa dokonał sprzedaży nieruchomości) również sprawy o odszkodowanie.

Działamy na zasadzie własnego ryzyka, jeżeli nie uda nam się wygrać sprawy, nasz klient nie jest zobowiązany ani do zwrotu kosztów, ani do żadnej zapłaty na rzecz naszej firmy.

W wybranych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość pobrania opłaty wstępnej.