. Czym jest genealogia spadkowa i jaką rolę pełni Kancelaria Spadkowa GeneaTranslat ?

CZYM JEST GENEALOGIA SPADKOWA I JAKĄ ROLĘ PEŁNI KANCELARIA SPADKOWA GENEATRANSLAT ?

Postępowanie spadkowe niejednokrotnie wiąże się z prowadzeniem poszukiwań genealogicznych. Dzieje się tak, gdy wiadoma jest tożsamość spadkobierców, ale nieznane ich miejsce pobytu (dziedziczenie testamentowe) lub też gdy nie są znane osoby uprawnione do dziedziczenia spadku (dziedziczenie ustawowe).

Dziedziczenie testamentowe zachodzi, gdy osoby uprawnione do dziedziczenia są wskazane bezpośrednio przez zmarłego (testament), który jasno określił sposób dokonania podziału masy spadkowej między poszczególnych spadkobierców. Testament wskazuje też najczęściej osobę sprawująca pieczę nad masą spadkową (wykonawca testamentu) i zajmującą się jej należytym podziałem. Z reguły realizacja woli zmarłego nie napotyka problemów, jednakże zdarzają się przypadki, kiedy wykonawca testamentu nie jest w stanie zlokalizować spadkobierców. Powody tego mogą być różne, np. brak aktualnego miejsca zamieszkania spadkobierców lub też – w przypadku śmierci osoby mającej prawo do spadku – brak danych odnośnie jej rodziny. W takiej sytuacji wykonawca testamentu zwraca się z prośbą o pomoc do firm profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem poszukiwań genealogicznych.

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy zmarły nie pozostawił testamentu (osoba taka nosi nazwę intestata) i jest ona nieco bardziej skomplikowana. W tym wypadku prawo do dziedziczenia wynika ze stopnia pokrewieństwa i jest szczegółowo uregulowane przez ustawodawstwo państwa, w którym intestat zmarł. Spadkobiercami ustawowymi w pierwszej kolejności są zazwyczaj małżonek i krewni zmarłego (osoby połączone z nim więzami krwi).

Niejednokrotnie jednak okazuje się, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnej znanej rodziny i tak naprawdę nie wiadomo, czy żyją jakiekolwiek osoby uprawnione do dziedziczenia. Powody takiej stanu rzeczy bywają różne: wojny, przesiedlenia, zmiany granic, emigracja, czy też nieporozumienia rodzinne. Z biegiem lat rodzą się kolejne pokolenia, nazwiska ulegają zmianie poprzez małżeństwa, a więzi rodzinne zacierają się.

W takim przypadku odnalezienie spadkobierców jest bardzo trudne i wiąże się z szeroko zakrojonymi i kosztownymi poszukiwaniami. Częstokroć wymagają one przeprowadzenia wnikliwych badań genealogicznych sięgających wielu pokoleń wstecz. Z tego też powodu sąd ustanawia kuratora spadku i wzywa potencjalnych spadkobierców do zgłoszenia swoich roszczeń. Jeżeli w określonym terminie żadni spadkobiercy się nie zgłoszą i nie udowodnią swoich praw do spadku, to cały majątek spadkowy bezpowrotnie przechodzi na własność skarbu państwa.

GENEATRANSLAT zajmuje się takimi właśnie poszukiwaniami – zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. Zdecydowana większość spraw które prowadzimy dotyczy spadków znajdujących za granicą. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, a także kontaktom z kancelariami prawnymi na całym świecie, jesteśmy w stanie skutecznie przekazywać polskim spadkobiercom spadki z całego świata. Wysoki standard naszych usług potwierdzają wystawione nam REFERENCJE.

Zajmujemy się kompleksową obsługą każdej sprawy tzn. przeprowadzamy badania genealogiczne, odnajdujemy potencjalnych spadkobierców (status spadkobiercy uzyskuje się dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego), kompletujemy wszelkie dokumenty niezbędne do udowodnienia praw do spadku oraz reprezentujemy potencjalnych spadkobierców przed sądem spadku.